Tiff’s Whitetail Start

Tiffany kicks off the 2016 Iowa whitetail season.